IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
ICI FUT ARRETE L'ENVAHISSEUR

Op 16 december is het 75 jaar geleden dat het Ardennenoffensief uitbrak.
The Battle of the Bulge kreeg zijn naam door de vorm van de uiterste frontlinie. Met enige fantasie de vorm van een bult dus.
Tussen 1949 en 1953 plaatste ’Touring Club de Belgique’ 26 robuuste betonnen demarcatiepalen op punten waar de Duitse aanval stokte. Vandaag lijkt niemand nog verantwoordelijk te zijn. Soms zijn het de gemeenten die er ietwat zorg voor dragen, soms een inwoner op wiens eigendom de marker staat. Paal nummer 1 in het Duitstalige Eupen heeft minder geluk. Het monument is een kopje kleiner en de tekst HIVER 1944-1945 werd lang geleden kapot geklopt. Andere palen sukkelen net niet in de gracht of verdwijnen bijna in het struikgewas. Weinigen staan nog op hun originele locaties. Ze werden tegen gevels geplakt, achter vangrails geplaatst of in muren gemetst. Maar ze houden stand. Net als 75 jaar geleden.

HERE THE INVADER WAS STOPPED
16 December marks the 75th anniversary of the Ardennes Offensive.
The Battle of the Bulge got its name from the shape of the extreme front line.
So, with some imagination, the shape of a bump.
Between 1949 and 1953, 'Touring Club de Belgique' placed 26 sturdy concrete demarcation posts at points where the German attack stopped. Today, no one seems to be responsible. Sometimes it is the municipalities that take care of it somewhat, sometimes a resident on whose property the marker stands. Post number 1 in German-speaking Eupen is less fortunate. The monument is a head shorter and the text HIVER 1944-1945 was smashed long ago. Other poles just barely fail to smash into the moat or almost disappear into the bushes. Few still stand in their original locations. They were stuck against facades, placed behind crash barriers or bricked into walls.
But they endure. Just as they did 75 years ago.

Han-sur-Lesse
Han-sur-Lesse
Back to Top