IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
GEPREZEN ZIJ DE BOUWHEER

De kop is eraf, van Batibouw, de hoogmis van de baksteen in de maag. Twaalf Heizelpaleizen, als twaalf apostelen, elk met een eigen evangelie. Potentiële bezoekers verdrinken in een orgie van slagzinnen, superlatieven, bijvoeglijke naamwoorden, en vooral in veel multimedia om dat alles kracht bij te zetten. Dedicated mailings, te downloaden apps en digitale folders, de marketing ­bespeelt gesofisticeerde registers.
Daartegenover staan de trouwe billboards die ons langs wegen en verkavelingen complexloos ­toeschreeuwen: 'Bouwen of verbouwen, hier!' Geplant in tuinen en weiden, op bermen en afritten, als verkondigers van het bouwgeloof. Sommige houden jaren stand, andere worden bijna verzwolgen door het struikgewas. Uitgekleed, zonder boodschap, worden het elegante structuren. Bestand tegen de tand des tijds, zoals het een goede bouw past.
​​​​​​​

PRAISED THE BUILDER

The head is off, from Batibouw, the high mass of the brick in the stomach. Twelve Heysel palaces, like twelve apostles, each with its own gospel. Potential visitors drown in an orgy of slogans, superlatives, adjectives, and, above all, lots of multimedia to back it all up. Dedicated mailings, downloadable apps and digital leaflets, the marketing plays sophisticated registers.
Against this are the faithful billboards that complexly shout at us along roads and allotments: 'Build or rebuild, here!' Planted in gardens and meadows, on roadsides and driveways, as proclaimers of building faith. Some last for years, others are almost swallowed up by the thicket. Undressed, without message, they become elegant structures. Resistant to the ravages of time, as befits a good building.


Back to Top