IMAGES by Servaas Van Belle /  TEXT by Jan Desloover
JAGEN IS WACHTEN

Voor niets gaat de zon op. Kunnen we straks ook even aan denken als we het hert, de haas of het everzwijn aansnijden. Neen, veel hard labeur is er niet in gegaan. Tijd en geduld daarentegen.
Bij ons heet het een kansel, de Fransen hebben het over 'un mirador'. Soms is het niet meer dan een paar bijeengetimmerde planken of een pallet, soms zijn het designparels met Rietveld-allures. Sommige zijn torenhoog, andere lager dan een doorsnee stoel. Meestal worden ze kant-en-klaar aangekocht in een speciaalzaak, maar er zijn ook jagers die naar de doe-het-zelfzaak trekken en dan hun eigen ontwerp fabriceren.
Ze worden zowel gebezigd tijdens de klopjacht, waarbij het wild wordt opgejaagd door drijvers met honden die in linie en opzettelijk veel lawaai makend door het bos trekken, als tijdens de loerjacht. Je vindt ze op schijnbaar willekeurige plekken in jachtgebieden. Op en rond de bouwsels cijfers, letters en andere tekens in allerlei kleuren.
De Knokse fotograaf Servaas Van Belle vond ze op talloze plekken in de Ardeense bossen:
 '"Jacht en tekens: die combinatie is de eerste kunstuiting van de mens, zo'n 30.000 jaar geleden. Je kan onze bossen dus beschouwen als een hedendaagse galerij, een moderne versie van Lascaux. Vrij toegankelijk."
HUNTING IS WAITING

For nothing goes the sun. Might as well think about it later when we cut the deer, hare or wild boar. Nay, much hard labour has not gone into it. Time and patience, on the other hand.
The French call it 'un mirador'. Sometimes it is nothing more than a few planks or a pallet, sometimes they are design gems with Rietveld allure. Some are towering, others lower than an average chair. Usually they are bought ready-made in a specialist shop, but there are also hunters who head to the DIY shop and then manufacture their own design.
They are used both during the manhunt, where game is chased by trackers with dogs moving through the forest in line and deliberately making a lot of noise, and during the lurker hunt. You find them in seemingly random places in hunting grounds. On and around the structures are numbers, letters and other signs in all sorts of colors.
Servaas Van Belle found them in countless places in the Belgian forests: 
"Hunting and signs: that combination is man's first artistic expression, some 30,000 years ago. So you can think of our forests as a contemporary gallery, a modern version of Lascaux. Freely accessible."
Back to Top