IMAGES AND TEXT by Servaas Van Belle
PLASTISCHE KU(N)ST

In Knokke krijgt de kustlijn momenteel zijn eigen facelift. Erosie vrat grote delen van het strand weg. Een briesende Noordzee is de boosdoener en die gaat steeds driester te werk. Om te voorkomen dat nog meer zand verdwijnt, onderging het strand gedurende enkele weken reconstructieve chirurgie, ‘zandsuppletie’ genaamd. De ontvreemde massa werd met veel geduld in ere hersteld. Laag per laag. Geen endoscopisch instrumentarium en siliconen, maar bulldozers en een sleephopperzuiger met tonnen zand. Zand dat het schip ver van de kust opzuigt en bij hoogwater via een drijvende leiding het strand op perst. Bulldozers nivelleren vervolgens de opgespoten zandhopen en boetseren het oorspronkelijke gezicht van de strandzone. 280.000 kubieke meter zand moest zo voor de paasvakantie in de plooi worden gelegd.
Als de laatste rimpeltjes zijn gladgestreken is de verrijzenis van het strand een feit. De uitgestrekte vlakte is dan klaar om zijn defensieve en economische taak waardig uit te voeren.
Eén ding is zeker, het strand zal er deze zomer alvast niet de enige zijn met een plastische ingreep.


In Knokke, the coastline is currently getting its own facelift. Erosion is eating away large parts of the beach. A roaring North Sea is the culprit, and it is going on ever more threesomes. To prevent more sand from disappearing, the beach underwent reconstructive surgery called 'sand replenishment' for several weeks.
The dispossessed mass was patiently restored. Layer by layer. No endoscopic instruments and silicon, but bulldozers and a trailing suction hopper dredger carrying tonnes of sand. Sand that the ship sucks up far from the coast and pushes onto the beach via a floating pipeline at high tide. Bulldozers then level the raised sand mounds and sculpt the original face of the beach zone. 280,000 cubic metres of sand had to be folded in this way before the Easter holidays.
Once the last wrinkles are smoothed out, the resurrection of the beach will be a reality. The vast plain will then be ready to perform its defensive and economic task with dignity.
One thing is for sure, the beach won't be the only one with plastic surgery there this summer.

Back to Top